در تنهایی مرگ، هیچ چیز از چشم نمیافتد.((آنتوان دوسنت اگزوپری))

تنهایی، گاه آدمها را پَس میزند، گاه نیز تنهایی، آدمها را به سوی خود میکِشد؛ چون به همان اندازه که دریاچه وجود دارد، تنهایی هم وجود دارد.((کریستین بوبن))

یک زن به تنهایی، هنگامی که عاشق باشد، زمین و آسمان را پُر میکند.((کریستین بوبن))

هیچ دیواری آنقدر بلند نیست که ما را از تنهایی و نومیدی انسانی دیگر جدا نگه دارد.((لئوبوسکالیا))

پایان تنهایی آغاز بازار است؛ و آنجا که بازار آغاز می شود، همچنین آغاز هیاهوی بازیگران بزرگ است و وز وز مگسان زهرآگین.((نیچه))

بگریز، دوست من، به تنهایی ات بگریز! تو را از بانگ بزرگ مردان کر و از نیش خردان زخمگین می بینم.((نیچه))

هر کس هر چه را که با خود به خلوت بَرَد آن چیز آنجا رشد می کند، از جمله ددِ درون. از این رو بسیاری را باید از خلوت نشینی بر حذر داشت.((نیچه))

گوشه نشین چاهی ژرف را ماند؛ سنگی در آن افکندن آسان است، اما چون به ته چاه فرو رفت، هان، چه کس آن را باز برون خواهد آورد؟((نیچه))

بر خلوت نشین بیداد روا می دارند و بر او لای و لجن پرتاب می کنند. اما، برادر، اگر ستاره می خواهی بود بدین سبب بر ایشان کمتر متاب!((نیچه))

بایستی دوباره به انبوهه ی مردمان بازآیی، در میان آنها سُفته و سخت شوی؛ تنهایی تباه می کند...((نیچه))

چهار فضیلت انسان والا عبارت است از : دلیری، درون بینی، همدلی و تنهایی که گرایش به آنها سبب پاکی می شود.((نیچه))

شاعران همه باور دارند که هر گاه کسی بر چمن یا بر دامنه ای خلوت دراز بکشد و گوش کند، از آن چیزهایی که در میان زمین و آسمان است چیزی دستگیرش نخواهد شد.((نیچه))

فرد خلوت نشین می گوید که حقیقت در کتابها نیست و فیلسوف آن را پنهان می کند. فرد والا از فهمیده شدن توسط دیگران در هراس است نه از بد فهمیده شدن؛ چون می داند کسانی که او را بفهمند به سرنوشت او یعنی رنج کشیدن در دنیا دچار خواهند شد.((نیچه))

از نوشته های هر گوشه نشینی، بخشی از پژواک بیابان و نجواها و نگرش های هراسان به تنهایی شنیده می شود.((نیچه))

تنهایی از دیدگاه ما فضیلت، گرایش و اجباری متعالی به پاکی است.((نیچه))

باید بر چهار فضیلت خویش یعنی دلاوری، نگرش ژرف، همدردی و تنهایی چیره ماند.((نیچه))

او مرا می ستاید، پس به من حق می دهد. این خریّت در نتیجه گیری، نیمی از زندگی ما گوشه نشینان را تباه می کند. زیرا خران را به همسایگی و دوستی با ما وا می دارد.((نیچه))

اگر نمی خواهیم چیزی را که رسوایی به بار می آورد در خود مخفی کنیم، زندگی در انزوا به چه درد می خورد؟((نیچه))

در تنهایی، صداها طنین دیگری دارند.((نیچه))

در تمام دوران طولانی تاریخ بشر چیزی وحشتناک تر از احساس تنهایی وجود نداشته است.((نیچه))

آموزش را در خانواده، دانش را در جامعه و بینش را در تفکرات تنهایی می آموزند.((نیچه))

ناتوانی یک انسان، از آنجا سرچشمه میگیرد که نمیتواند برای دراز مدت با خود خلوت کند و در یک اتاق تنها بنشیند. این امر سبب میشود که خودِ این انسان، نه تنها پارهای از دشواریها، بلکه همهی دشواریها باشد.((بلز پاسکال))

جز مرد خردمند، کسی نیست که خود به تنهایی، ضامن [=پذیرفتار] نیکبختی خویش باشد، یعنی در میان مردم، شخص خردمند کمتر از همه، نیازمند وجود دیگران است.((افلاطون))

همیشه افراد پیشگام، آفریننده و کاوشگر، افرادی یکه و تنها هستند که به تنهایی با تضادهای درونی، ترسها و سپرهای دفاعی خود در برابر خودخواهی و غرور و حتی در برابر پارانویا [ =جنون بدبینی ] مبارزه میکنند.((آبراهام مازلو))

من باور ندارم که رنج تنها، آموزنده است. اگر رنج به تنهایی آموزنده بود، میبایست همهی مردم دنیا خردمند میشدند؛ چون هر کسی به گونهای رنج میکشد. باید غمخواری، همدلی، شکیبایی، عشق، همت والا و میل به حساس باقی ماندن را به رنج افزود.((آن مارو لیندبرگ))

انسانها را از دور دوست داشتن، کار دشواری نیست. دوست داشتن آنهایی که به ما نزدیک هستند، کار دشواری است. بخشیدن یک کاسه برنج برای سیر کردن یک گرسنه، بسی آسانتر از کاهش تنهایی و درد و رنج انسانی رانده شده در خانهی خودمان است. عشق را به خانهی خود بیاورید؛ چرا که عشق ورزیدن به یکدیگر را باید از خانه آغاز کنیم.((مادر ترزا))

همهی خردها و مذاهب کهن، یک چیز به تو میگویند: "برای خودت به تنهایی زندگی نکن، بلکه برای دیگران زندگی کن. اسیر نفس خود نباش، چون به زندانی ابدی تبدیل میشود."((باربارا وارد))

هوش سرشار، به تنهایی، به ویژه هوش سرشار بدخیم، پاسخگوی هیچ دردی نیست.((کریستین بوبن))

کتاب راستین همان است که پا به تنهایی ما می گذارد.((کریستین بوبن))

احساس آسایش در زمان تنهایی و لذت بردن از آن، نشانه ی آرامش درون و تمرکز است.((دنیس ویتلی))

شما خود به تنهایی، مدبرترین آموزگار خود هستید. در ژرفای وجودتان، آنچه را که باید بدانید، می دانید.((شری کارتر اسکات))

فقط هنگامی یک نویسنده می تواند اثری مهم به وجود آورد که کاملاً گوشه گیر شود.((گوته))

تنهایی رفتار مرا رقم می زند نه انسانها.((فرناندو پسوا))

رنج کشیدگان راستین گردهم نمی آیند و گردهمایی تشکیل نمی دهند. هرکس رنج می کشد، به تنهایی رنج می کشد.((فرناندو پسوا))

آزادی، فرصتی برای گوشه گیری است؛ تو اگر بتوانی خودت را از انسانها جدا کنی، آزادی.((فرناندو پسوا))

به راستی تسلی بزرگی است که کسی بتواند در زمان های درد و تنهایی و فراق، دست کم یک خاطره ی کامل درخشنده را به یاد آورد.((آندره موروا))

ترسهایت را خودت باید به تنهایی از بین ببری و بر آنها چیره گردی... هیچ کس در این راه به تو کمک نخواهد کرد؛ چون هیچ کس به اندازه ی خودت با ترسهایت آشنا نیست.((جک کانفیلد))

زندگی من یک زندگی آزاد است، اما برخی اوقات احساس تنهایی در آن رشد می کند.((ریچارد باخ))

از بین بردن دشواری های شخصی، به تنهایی، لذت ویژه ای به همراه دارد.((گیل لیندن فیلد))

هنرمند به تنهایی، ارواح را میبیند، ولی زمانی که از او خواسته میشود ارواح را پدیدار سازد، همه ی آنها را میبینند.((گوته))

زندگی، بدبختی، گوشه نشینی، سرگردانی و تهیدستی، میادین کارزاریاند که قهرمانان آن، قهرمانان نادیدنی آن، گاه به مراتب نیرومندتر از قهرمانان نامی هستند.((ویکتور هوگو))